Wójt Gminy Giby zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Giby

CELEM KONSULTACJI JEST:

 Przeprowadzenie poszerzonych konsultacji społecznych w procesie planistycznym.

 Pomoc w podjęciu optymalnej decyzji dotyczącej sposobów zagospodarowania przestrzeni.

 Edukacja członków społeczności lokalnej w zakresie celów i wagi podejmowanych działań planistycznych.

 Unikanie bądź rozładowywanie konfliktów mogących powstać w trakcie realizacji procesów planistycznych.

 Uzyskanie akceptacji społecznej dla prowadzonych prac planistycznych.

 Zwiększenie aktywności społecznej Mieszkańców Gminy.

 Budowa poczucia współodpowiedzialności społecznej za realizację procesów przestrzennych.

Na Państwa uwagi dotyczące zapisów w dokumentach planistycznych czekamy w Punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Giby.

DYŻURY W PUNKCIE KONSULTACYJNYM ODBĘDĄ SIĘ:

27.10.2020 r. godzina 9:00 – 14:00

30.10.2020 r. godzina 9:00 – 14:00

4.11.2020 r. godzina 9:00 – 14:00

5.11.2020 r. godzina 9:00 – 14:00

6.11.2020 r. godzina 15:00-16:00

DEBATY PUBLICZNE

17.11.2020 r. godz. 15:00

19.11.2020 r. godz. 12:00

Jeśli chcecie Państwo po-dzielić się swoimi pomysłami,  czy oczekiwaniami odnośnie przyszłego rozwoju naszej Gminy zachęcamy do wypełnienia ankiety on-line umieszczonej na stronie Urzędu Gminy www.giby.pl w za-kładce Konsultacje społeczne. Ankiety on-line można wypełniać do 10.11.2020 r. Na Państwa uwagi dotyczące zapisów w dokumentach planistycznych czekamy w Punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Giby.

 Konsultacje społeczne przeprowadzone w ramach projektu grantowego pt. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”, Działanie 2.19 „Usprawnienie proce-sów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Konsultacje zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego