Strategia Rozwoju Gminy Giby

Szanowni Państwo

W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Giby na lata 2021-2027, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców gminy na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy Giby, szans oraz zagrożeń związanych z jego rozwojem. 

Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności  i skuteczności przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie

w formie zbiorczej.