Interreg Lietuva-Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo

W załączeniu publikujemy link do filmu z Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020 w którym są pokazane osiągnięcia z realizacji programu. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia.

https://fb.watch/goPKyX1vcs/

Giby, dnia 09.08.2022r.

W dniu 23 lipca 2022 roku odbyły się działania w ramach działania 4.5. Simulation of natural disaster and lor technical catastrophe under pandemic conditions odbyła się na  terenie Gminy Giby. W Symulacji brali udział strażacy ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Giby w ilości 20 uczestników oraz 10 strażaków z rejonu Kowno.

Zostały zakupione szafy metalowe w ilości 12 sztuk do remizy OSP oraz do pokoi  które  mają służyć do izolacji osób zakażonych wirusem Covid .Do  pomieszczeń tj. pokoi zostały zakupione dwa łóżka. Do tego również zostały zakupione trzy sztuki ozonatorów.

Zakupiono schodołaz, który będzie umożliwiał  osobom niepełnosprawnym wejście do budynku OSP Giby do miejsca w którym będzie możliwość odbycia izolacji podczas choroby zakaźnej. Ułatwi to przemieszczanie się wózka inwalidzkiego.

Giby, dnia 26 maja 2022 rok

W ramach realizacji projektu zakupiliśmy nowy wóz strażacki, aby usprawnić pracę strażakom w OSP.  Kwota jaka została wydatkowana na zakup wozu strażackiego to 485 850,00 zł. dofinansowanie z programu Interreg Litwa- Polska w wysokości 85%. Wkład własny w wysokości 15%.   

W ramach realizacji projektu zakupiliśmy nowy namiot, który będzie służył mieszkańcom naszego regionu w pomocy jako tymczasowe miejsce do badań w walce z koronawirusem lub innymi chorobami zakaźnymi. Namiot wyposażony jest w łóżko medyczne, apteczkę pierwszej pomoc, stoliki i krzesła. Wspólnie
 z OSP zapewnimy pomoc przy testowaniu większej ilości osób zakażonych chorobami zakaźnymi podczas pandemii.

Giby, dnia 16 maja 2022 rok

W ramach realizacji projektu LT-PL-5R-382 z programu Interreg zostały zakupione nożyce hydrauliczne, które będą bardziej ułatwiać pracę strażakom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczych. Również  zostały zakupione cztery opryskiwacze spalinowe, które mają służyć do dezynfekcji przestrzeni publicznych podczas walki z pandemią i chorobami zakaźnymi.

Giby, dnia 23.02.2022 rok

Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, które zostało rozpoczęte w dniu 17 grudnia 2021 roku. Gmina Giby w dniu 5 stycznia 2022 roku podpisała umowa na  zakup nożyc hydraulicznych zasilanych akumulatorowo. Dotyczy to linii budżetowej 5.7. Hydraulic rescue shears. Nożyce będą usprawniać pracę  strażakom z OSP podczas przeprowadzania akcji ratowniczych wymagających użycia sprzętu specjalistycznego. Jednocześnie zostaną doręczone 4 sztuki opryskiwaczy mobilnych z silnikiem benzynowym, które będą służyć do dezynfekcji przestrzeni publicznej , ulic, parków. Jest to działanie z linii budżetowej 5.2. Peterol engine sprayers. Planowana dostawa oraz szkolenie z obsługi urządzeń planowane jest na dzień 25 luty 2022r.

Zakupiony sprzęt pozwoli na sprawniejsze działanie druhów w OSP.

Nadal trwają prace nad budową remizy OSP w Gibach. Przewidywany termin zakończenia inwestycji jest zaplanowany na 31 marzec 2022 rok.

Interreg Lithuania - Poland • Interreg.eu

W ramach projektu LT-PL-5R-382 pn. „Wzmocnienie Zdolności Straży Pożarnej w walce z pandemią i chorobami zakaźnymi” realizowanego w ramach Programu V-A Litwa-Polska dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Informujemy, iż nadal trwają prace budowlane przy budowie remizy  dla OSP w Gibach.  Na chwilę obecną zgodnie z linią budżetową 6.1 został wzniesiony i zadaszony budynek, wstawiono stolarkę okienną i bramy garażowe. Realizację inwestycji przestawiają załączone zdjęcia:

Gmina Giby również w miesiącu listopadzie ogłosiła przetarg na zakup nowego  samochodu gaśniczego ze specjalnym wyposażeniem do dezynfekcji tj. z generatorem ozonu oraz nożycami hydraulicznymi. Wóz strażacki będzie używany nie tylko w codziennych sytuacjach awaryjnych, ale również do dezynfekcji przestrzeni publicznych w całym rejonie Powiatu Sejneńskiego.

W dniu 21 sierpnia 2021 roku  odbyło się szkolenie w formie online. Uczestnicy szkolenia to strażacy z Polski i Litwy. Szkolenie miało na celu nabycie teoretycznej i praktycznej wiedzy, która ma być użyteczna nie tylko podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, ale również podczas nowej fali pandemii COVID-19, jak
i innych chorób zakaźnych.

W dniach 30 i 31  lipca 2021 roku odbyła się demonstracja i trening operacji ratunkowej w warunkach pandemii. Było to realizowane w ramach działania 4.4. w/w brali udział nasi partnerzy projektu z Kowna.

Pierwszego dnia zostały omówione następujące kwestie:

 • Prezentacja projektu, partnerów i dotychczasowych efektów współpracy
 • Zasady litewsko – polskiej współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków
 • Rodzaje współpracy i formy udzielania pomocy wzajemnej
 • Zarządzanie siłami i środkami podczas wspólnych działań w warunkach pandemii (przyjęcie sił i środków, prowadzenie i zakończenie akcji ratowniczej)
 • Zasady komunikacji podczas wspólnych akcji.
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zagadnienia pierwszej pomocy w sytuacjach pandemii.

Drugiego dnia tj. 31 lipca 2021 roku została przeprowadzona demonstracja akcji ratowniczej, która miała na celu przekazanie uczestnikom spotkania jaka jest sytuacja podczas  wypadku oraz uwarunkowań prowadzenia akcji ratowniczej w dobie panującej pandemii. Prowadzone było  omówienie i analiza demonstrowanej akcji ratowniczej. Po przeprowadzonej akcji odbyło się spotkanie na którym została podjęta dyskusja na temat wspólnych działań międzynarodowych w okresie pandemii. Dyskusja miała na celu ulepszenie wspólnej współpracy transgranicznej, wyciągnięciu wniosków, oraz poprawy działań w ratowniczych w czasie trwającej pandemii.

Dzień pierwszy:

Drugi dzień :

W dniu 30 czerwca 2021 roku odbyła się konferencja otwierająca projekt LT-PL-5R- 382 „Wzmacnianie potencjału drużyn pożarniczych w walce z pandemią i chorobami zakaźnymi.”
 W związku z panującą pandemią COVID-19 zostaliśmy zmuszeni do przeprowadzenia konferencji
w trybie online. W konferencji udział brały osoby ze straży pożarnej rejonu kowieńskiego w ilości 20 osób oraz 30 uczestników z terenu gminy Giby. Konferencja miała na celu:

 • przedstawienie ram projektu, zaangażowanych Partnerów, celów i działań,
 • przedstawienie współpracy polsko-litewskiej i wzajemna pomoc w przypadku katastrof
  i innych poważnych wypadków,
 • przedstawienie operacji wzajemnej pomocy (wysyłanie, przyjmowanie i współdziałanie jednostek ratownictwa pożarowego) na granicy polsko-litewskiej,
 • przedstawienie zasad postępowania w przypadku zagrożenia chorobami szczególnie niebezpiecznymi i zakaźnymi,
 • omówienie potencjalnych zagrożeń i potrzeb w celu usprawnienia świadczenia usług pożarniczych i ratowniczych na obszarze transgranicznym w czasie pandemii,

Cel ogólny : podniesienie poziomu bezpieczeństwa na obszarze transgranicznym Litwy i Polski poprzez wzmocnienie zdolności straży pożarnej w walce z wyzwaniami spowodowanymi pandemią COVID-19 lub innymi chorobami zakaźnymi.

 • Cele szczegółowe:
  wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy operatorami akcji pożarniczych
  i ratowniczych w rejonie Gib i Kowna w celu lepszego przygotowania do sprostania wyzwaniom spowodowanym kolejnym wybuchem epidemii COVID-19 lub innej podobnej pandemii;
 • zapewnienie wykwalifikowanego, skutecznego i terminowego wykonywania działań pożarniczych i ratowniczych w obszarze transgranicznym, jak również wsparcie innych instytucji, takich jak pogotowie ratunkowe, policja, administracja miejska podczas drugiej fali COVID-19 lub innej pandemii poprzez zakup niezbędnego sprzętu, narzędzi, specjalistycznych samochodów pożarniczych, itp;
 • budowa remizy strażackiej w miejscowości Giby, która nie tylko służyłaby strażakom ochotnikom i znacznie poprawiła ich obecne warunki pracy oraz zapewniła bezpieczeństwo, ale również mogłaby służyć na potrzeby społeczności lokalnej jako pierwsze i jedyne miejsce czasowego pobytu dla pacjentów zakażonych/potencjalnie zakażonych w powiecie sejneńskim;
 • wzmocnienie zdolności operacyjnych, wiedzy i umiejętności służb pożarniczych i ratowniczych oraz ochotniczych straży pożarnych w Polsce i na Litwie w walce ze wspólnymi zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi poprzez organizację wspólnych szkoleń i symulacji w celu lepszego przygotowania się do sprostania wyzwaniom spowodowanym przez kolejną falę COVID-19 lub inny podobny wybuch choroby zakaźnej;
 • skrócenie czasu reakcji w sytuacjach kryzysowych,
 • zminimalizowanie ryzyka i skutków zagrożeń, na które narażeni są strażacy podczas działań pożarniczych i ratowniczych poprzez wyposażenie ich w niezbędną odzież ochronną, sprzęt potrzebny do zapewnienia im bezpieczeństwa;
 • zmniejszenie liczby osób dotkniętych sytuacjami kryzysowymi w obszarze transgranicznym, takimi jak pożary, rozprzestrzenianie się COVID-19 lub innych chorób zakaźnych, katastrofy chemiczne i techniczne poprzez poprawę bazy materiałowej i infrastruktury straży pożarnej.

Efekty projektu:

 • 2 instytucje zaangażowane we współpracę transgraniczną
 • 6 wydarzeń o charakterze szkoleniowym
 • 310 uczestników wydarzeń szkoleniowych, demonstracji i symulacji
 • Wybudowana remiza strażacka w Gibach
 • Zakup ubrań ochronnych dla strażaków

Zakup sprzętu (3 wozy strażackie, namioty ratownicze i de kontaminacyjne, aparaty oddechowe, nożyce ratownicze, opryskiwacze, wyposażenie nowo wybudowanej remizy strażackiej w Gibach).

W związku z realizacją projektu LT- PL- 5R- 382 w dniu 28 grudnia 2020 roku  został ogłoszony przetarg na budowę remizy strażackiej w miejscowości Giby (Nr. ogłoszenia :772588-N-2020 z dnia 28.12.2021r.). W ramach przeprowadzonego zamówienia został wyłoniony wykonawca firma DP Complex-bud Dyczewski Przemysław, ul. Klonowa 40/80, 16-400 Suwałki. Dnia 9 lutego 2020 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Z dniem podpisania umowy plac budowy został przekazany wykonawcy robót budowlanych.  Termin zakończenia inwestycji to 31 marzec 2022 rok.

W ramach realizacji projektu nr LT-PL-5R-382 „Wzmocnienie zdolności straży pożarnej w walce z pandemiami i chorobami zakaźnymi” (częściowo finansowanego przez program Interreg V-A Litwa – Polska OSP Giby wspólnie w partnerem tj. Straż z Kowna brały udziału w „Szkoleniu strażaków w obsłudze aparatów oddechowych” w dniach 29 kwietnia 2021 r. oraz 30 kwietnia 2021r.

 Szkolenie teoretyczne na odległość odbyło  się w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 (czasu litewskiego). Do udziału w szkoleniach za pośrednictwem platformy ZOOM zostało zaproszonych  40 uczestników z Litwy i 10 uczestników z Polski. Szkolenie praktyczne odbyło się w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godz. 21.00 (czasu litewskiego) w dzielnicy Kowna (w planowanych pododdziałach instytucji) na zewnątrz, symulując skażone pomieszczenia. Szkolenie zostanie przeprowadzone z zachowaniem wymogów kwarantanny, bezpiecznej odległości itp. 40 uczestników z Litwy wzięło bezpośredni udział w szkoleniach, a 10 uczestników z Polski oglądało na żywo transmisję. 

         Ze względu na pandemię COVID-19 i związaną z nią blokadę, szkolenie odbyło  się na odległość. Łącznie 16 godzin (8 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych):

Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia o kwalifikacjach, na podstawie których będzie można uzyskać prawo do pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych.