III edycja „Sprzątamy Dla Polski” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

W akcji uczestniczą Szkoła Podstawowa w Gibach oraz Nadleśnictwa Głęboki Bród i Pomorze

Ekologia i klimat to tematy zajmujące coraz więcej miejsca w przestrzeni debaty publicznej. Każda okazja jest dobra, aby dbać o nasze środowisko. Nie ma jednak lepszej okazji niż 22 kwietnia, który jestMiędzynarodowym Dniem Ziemi. Z tej okazji, Stowarzyszenie „Dla Polski” przygotowało ogólnopolską inicjatywę „Sprzątamy Dla Polski”, której celem jest wspólne, międzypokoleniowe i zorganizowane oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci. Jest to już 3. odsłona tej cyklicznej akcji – w tym roku objęta została ona honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji i Nauki, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Programu “Czyste Powietrze”, Fundacji Grupy PKP, PGW Wody Polskie, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Podobnie jak w poprzednich edycjach, sprzątanie odbywać się będzie na terenie całej Polski w ramach lokalnych grup, których koordynatorzy zgłaszają swoje grupy lub instytucje za pośrednictwemtego formularza zgłoszeniowegohttps://forms.gle/GJtBhpdXWGF4kNJS6 Zapraszamy przede wszystkim szkoły i klasy – młodych ludzi z całej Polski!

Ponadto wydarzenie przybiera także charakter edukacyjny, co związane jest ze stale wysokim zaangażowaniem społeczności uczniów i studentów. W ramach edukacyjnej części projektu, Organizator publikuje ekologiczne wiadomości, ciekawostki, wywiady ze specjalistami z powiązanych dziedzin oraz organizuje otwarte spotkania dyskusyjne na Twitterze. Poza tym w ramach akcji jej Uczestnicy publikują zdjęcia z akcji sprzątania swojej okolicy z hasztagiem #SprzątamyDlaPolski. Wszystkie te działania śledzić można na otwartym wydarzeniu facebookowym poświęconym tegorocznej akcji:https://www.facebook.com/events/495282982324528. Więcej informacji na temat wydarzenia mogą uzyskać Państwo u organizatora, e-mail: sprzatamydlapolski@gmail.com.

Regulamin wydarzenia „Sprzątamy dla Polski”

 1. Wydarzenie „Sprzątamy Dla Polski”, zwane dalej „Akcją” lub „Wydarzeniem”, odbędzie się dnia 22 kwietnia 2022 roku.
 • Organizatorem Akcji jest Stowarzyszenie „Dla Polski” zwane dalej „Organizatorem”.
 • Akcja polega na sprzątaniu porzuconych odpadów na publicznych terenach zielonych. Zebrane selektywnie odpady należy zabezpieczyć i pozostawić w odpowiednich pojemnikach ustawionych w pobliżu ww. punktów bądź w miejsce wcześniej ustalone ze służbami, które będą odbierać odpady z Akcji.
 • Uczestnicy Akcji:

a) uczniowie szkół

b) harcerze

c) pełnoletni mieszkańcy lub dzieci pozostające pod opieką osób pełnoletnich: rodziców bądź opiekunów

d) grupy nieformalne

e) przedszkola

 • Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zgłoszenie się do dnia 20 kwietnia przez formularz zgłoszeniowy opublikowany przez organizatorów.
 • Organizator przewiduje certyfikaty dla zgłoszonych grup lub instytucji.
 • Osoby wypełniające formularz zgłoszeniowy lub osoby przez nie wyznaczone są lokalnymi koordynatorami akcji.
 • Koordynatorzy lokalni odpowiadają za:

– kwestie organizacyjne i logistyczne,

– wydawanie Uczestnikom worków na śmieci, rękawic ochronnych oraz regulaminu Akcji.

– edukację uczestników w zakresie prawidłowej segregacji odpadów.

 • Uczestnicy akcji powinni bezzwłocznie zgłosić wystąpienie każdego nagłego przypadku lub zdarzenia losowego, zwłaszcza mogącego stanowić niebezpieczeństwo dla uczestników akcji do lokalnego koordynatora wydarzenia. Decyzje o postępowaniu w takich przypadkach podejmuje bezpośrednio koordynator, który został poinformowany. W razie potrzeby należy bezzwłocznie wezwać pomoc medyczną.
 1. Każda grupa uczestników, w której skład wchodzą osoby niepełnoletnie, powinna posiadać pełnoletniego Opiekuna, który ponosi odpowiedzialność za uczestników niepełnoletnich, chyba że do odpowiedzialności zobowiązali się opiekunowie prawni ww. uczestników.
 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udział w akcji.
 1. Obowiązki uczestników Akcji:

a) bezwzględne przestrzeganie zasad BHP,

b) bezwzględne wykonywanie poleceń osób odpowiedzialnych za Koordynację Akcji,

c) informowanie Organizatorów o wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych w czasie wykonywania powierzonych zadań,

d) zachowanie szczególnej ostrożności na terenach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych,

e) stosowanie podczas trwania Akcji rękawic ochronnych wydanych w punktach koordynowania Akcji.

 1. Uczestnikom Akcji zaleca się ubrać w strój nieutrudniający sprzątania.
 1. Uczestnikom Akcji pod żadnym pozorem nie wolno:

a) podnosić ciężkich przedmiotów, w tym odpadów wielkogabarytowych (np. stare meble),

b) zbierać gruzu, potłuczonego szkła, strzykawek, materiałów opatrunkowych, środków medycznych oraz innych materiałów niebezpiecznych,

c) sprzątać dzikich wysypisk,

d) otwierać lub przenosić znalezionych beczek lub innych pojemników, gdyż mogą zawierać substancje toksyczne.

 1. Wszystkie nietypowe odpady należy traktować z dużą ostrożnością i za każdym razem informować o nich lokalnego Koordynatora. W przypadku stwierdzenia zagrożenia, koordynator powinien zawiadomić odpowiednie służby.
 1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe w czasie Akcji.
 1. Uczestnictwo w Akcji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu wydarzenia „Sprzątamy Dla Polski”.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 1. W sprawach nieuregulowanych odmiennie niniejszym Regulaminem zastosowanie mają polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 • W przypadku wystąpienia sytuacji spornych Organizator pozostawia sobie prawo do rozstrzygnięcia.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14.03.2022.