Konsultacje społeczne

Zaproszenie do konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Gminy Giby na lata 2021-2027 wraz z  diagnozą

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy na 2022 rok Gminy Giby z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

Ogłoszenie dotyczące konsultacji społecznych sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Giby

Ankieta online

Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego

Możliwość wypełnienia ankiety online była do dnia 10.11.2020 roku.

Dziękujemy za udział i poświęcony czas.

Protokoły z przeprowadzonych technik konsultacyjnych w ramach projektu:

„Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”. Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” . Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Informacja z realizacji konsultacji społecznych